Bộ kìm 5 chi tiết W001307

Bộ kìm 5 chi tiết W001307
* 01 kìm mỏ quạ (10″)
* 01 kìm nhọn dài (8″)
* 01 kìm kẹp (10″)
* 01 kìm cắt (6″)
* 01 kìm mũi bằng (8″)